Apie progimnaziją

Bendra informacija

Pavadinimas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija
Adresas: Vandžiogalos pl. 51, LT-47416, Kaunas
El. paštas: mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
Tel.: 8-37 488 022, 488 967
Faks.: 8-37 488 967
Mokyklos tipas: progimnazija
Mokomoji kalba: lietuvių
Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190138219
Atsisk. sąskaita: LT254010042500080066 AB DnB bankas

 

Mokyklos istorija

Pirmasis dešimtmetis

1978 metų rugsėjo 1-ą dieną Sargėnų gyvenvietėje, esančioje miesto pakraštyje, savitame, gana uždarame nuosavų namų mikrorajone duris atvėrė 1284 vietų Kauno 39-oji vidurinė mokykla. Mokyklai vadovauti buvo pakviestas direktorius Boleslovas Liutkevičius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidmantas Juozas Zaukas, Zuzana Švedienė ir Marija Pankienė.

Pirmaisiais mokslo metais mokykloje mokėsi 834 mokiniai. Juos mokė 39 mokytojai. Mokytojų kolektyvas buvo jaunas: tik 9 mokytojai turėjo daugiau kaip 40 metų.

Pirmaisiais mokslo metais itin buvo rūpinamasi mokyklos aplinkos jaukumu. Paramos sulaukta iš Sargėnų keramikos gamyklos, ,,Spalio“ (dabar – ,,Dobilo“) siuvimo fabriko, 4 – tosios transporto įmonės. Padėjo ir mokinių tėvai. Mokykla ir jos aplinka gražinta tuometinių mokinių ir mokytojų rankomis. Tai buvo sunkus, tačiau nuoširdus darbas.

1979 – 1980 metais padidėjo mokinių skaičius. Pirmosiose klasėse mokėsi po 39, vyresnėse – po 34 – 37 mokinius. Mokykloje kūrėsi popamokinės veiklos būreliai: choras, turizmo, foto, sporto, liaudies šokių.

Ruošiantis sutikti mokyklos dešimtmetį, 1988 metais uždarame mokyklos kiemelyje sužaliavo skveras, įrengtas baseinėlis su fontanu. Skvere pasodinti medeliai pagal S.Nėries pasaką ,,Eglė – žalčių karalienė“. Pirmoji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metų laida skvere sukrovė mokyklos aukurą – vienybės ir kilnių siekių simbolį.

Antrasis dešimtmetis

1992 metais mokyklos direktoriumi paskirtas Pranas Statulevičius, o direktoriaus pavaduotoja – Irena Švėgždienė. Pavaduotojai Vidmantas Juozas Zaukas ir Zuzana Švedienė sėkmingai tęsė savo darbą. Mokykla klestėjo ir didžiavosi būriu medalininkų (labai gerai baigusieji mokyklą buvo apdovanojami aukso ir sidabro medaliais): A.Buškumi, D.Aleknavičiūte, J.Dirvelyte, D.Janulaityte, L.Mickevičiūte, R.Petkevičiūte, R.Čeponyte, R.Endzelyte, V.Kedyte, R.Šarkaite, I.Kutaravičiūte, P.Pečeliūnaite, N.Žukauskaite, R.Nekrošiumi, D.Zaksaite.

1998 metais mokykla minėjo dvidešimtmetį. Įkurtas informacinių technologijų kabinetas, sukurta mokyklos heraldika, prie paradinių mokyklos durų ,,nutūpė“ išminties simbolis – pelėda.

Pradinių klasių korpuse duris atvėrė etnografijos muziejus ,,Lino kelias“ (vadovė Z.Švedienė). Tuo metu mokykloje dirbo 65 mokytojai, iš jų 4 – buvusios mokyklos mokinės: V.Dirdaitė – Visockienė, P.Pečeliūnaitė – Talijūnienė, G.Barauskaitė, A.Adomaitytė – Bereikienė.

Trečiasis dešimtmetis

Nuo 2002 metų spalio mėnesio mokyklai vadovauti pradėjo Virginijus Maldaikis, o direktoriaus pavaduotojomis ugdymui – Palmira Talijūnienė ir Birutė Žeimienė.

Nuo 2008 metų vasario 29 d. mokyklai vadovauja direktorė Palmira Talijūnienė, pavaduotoju ugdymui tebedirba Vidmantas Juozas Zaukas, o vadovų komandą papildė nauji pavaduotojai ugdymui – Regina Ambraziūnienė ir Audrius Noreika bei pavaduotojas ūkio reikalams – Stasys Ambraziūnas. Aktyviai tęsiami mokyklos atnaujinimo darbai, rūpinamasi mokyklos vidaus ir išorės aplinkos estetiškumu, siekiama užtikrinti ugdymo proceso kokybę bei sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui: nuo 2008 metų rugsėjo mėn. pradėtas įgyvendinti diferencijuotas lietuvių kalbos ir matematikos mokymas 9 – 10 klasėse, išplėsta dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 11-12 klasėms, sukurta ir įgyvendinama mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, mokinių mokymosi krūvio optimizavimo sistema (patirtimi dalinamasi su respublikos švietimo įstaigomis), išplėsta neformaliojo ugdymo pasiūla (keramikos, dziudo, choreografijos, žurnalistų, dramos, jaunųjų gitaristų, maironiečių būreliai, sakralinės muzikos ir modernaus folkloro ansambliai). Įgyvendinama mokinių skatinimo sistema (kiekvieną pavasarį vyksta Nominacijų šventė), leidžiamas mokyklos laikraštis.

Ketvirtasis dešimtmetis…

Mokykla yra aktyvi respublikinio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ dalyvė. Puoselėjant olimpines vertybes bendradarbiaujama su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei Kauno Maironio universitetinės gimnazijos bendruomenėmis.

2009 metais mokykla laimėjo dviejų projektų įgyvendinimo finansavimą: bibliotekos (informacinio centro) modernizavimo bei technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetų infrastruktūros atnaujinimo.

Mokyklos bendruomenė 2010 m. vasario mėn. kreipėsi į Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, prašydama pritarti bendruomenės siekiui, kad mokykla būtų pavadinta Lietuvos ir jaunimo globėjo – šv.Kazimiero vardu. Įvertinęs bendruomenės pastangas auklėti jaunimą katalikiška dvasia, atliktus realius darbus, arkivyskupas pritarė, kad mokyklai būtų suteiktas šv.Kazimiero vardas. Kauno miesto savivaldybės taryba 2010 m. gegužės mėn. 27 d. mokyklai suteikė šv.Kazimiero vardą bei patvirtino Kauno šv.Kazimiero vidurinės mokyklos nuostatus.

Mokykloje itin stiprus jos narių (mokinių-tėvų-mokytojų-darbuotojų) bendruomeniškumo jausmas, gilias tradicijas turi vertybinis ir dorinis mokinių ugdymas: nuosekliai ir kryptingai bendradarbiaujama su Kauno šv.Dvasios parapija, mokyklos bendruomenė noriai ir aktyviai dalyvauja labdaringose vietinėse ir šalies akcijose, karitatyvinėse programose ir projektuose, piligriminėse kelionėse, susitikimuose. Atrastas ryšys ir pradėta bendradarbiauti su Lietuvoje įsikūrusio šv.Kazimiero ordino Kauno komtūrija.

2010 m. rugsėjo mėn. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius dekretu mokyklai paskyrė kapelioną – kunigą Lauryną Grikietį, kuris padės rūpintis visos bendruomenės sielovada ir doriniu bei vertybiniu ugdymu.

2012-09-01 mokykloje mokosi 492 mokiniai, suformuota 21 klasė ir priešmokyklinio ugdymo grupė, o mokykloje galima sutikti pedagogų, dirbančių mokykloje nuo pirmų jos įkūrimo dienų: mokytojus Vidą Samoškienę, Ireną Želvienę, Rytą Greičiuvienę, Irenijų Ignotą, Mildą Grigaitienę, Zitą Milašauskienę, Rimutę Aleksandravičienę, bibliotekos vedėją Romaldą Rutkauskienę. Nuo 2012 metų rugsėjo 18 d. pavaduotoja ugdymui pradėjo dirbti Zita Žižiūnienė.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 sausio 26 sprendimu Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ bei Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-242 „Dėl Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos struktūra, keičiant jos tipą iš vidurinės mokyklos į pagrindinę mokyklą.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įgyvendinamos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, sukomplektuota 19 klasių komplektų, mokomi 362 mokiniai. Direktoriaus pavaduotojais ugdymui naujai dirbti pradėjo Filomena Beleškevičienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, ir Olivijus Spitrys, ekonomikos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. parengtas ir plėtojamas savitas mokymo modelis, kuriant mokyklos savitumą ir išskirtinumą: parengta ir įgyvendinama integruota anglų kalbos ir verslumo ugdymo programa 1 ir 5 klasėse, skaitymo įgūdžių ugdymo programos 3-4, 7-8 klasėse, menų valandos programos, integruotos į neformalųjį mokinių švietimą 1-2, 5-6 klasėse, klasės bendruomenės stiprinimo programa. Parengtos ir išleistos mokinių kompetencijų knygelės, leisiančios stebėti ir analizuoti individualią mokinio pažangą ir pasiekimus, kultūrinis mokinio pasas, įgyvendinamas mokinių individualios pažangos matavimo projektas „Aš augu“ 1-2, 5-6 klasėse. Kuriamos naujos edukacinės erdvės: įkurtos Žalioji TYLIOJI (skaitymui, rašymui, rankdarbiams) ir  Žalioji TRIUKŠMINGOJI (pokalbiams, muzikos klausymui) erdvės,  sporto – sveikatingumo erdvė (stalo tenisas, treniruokliai, badmintonas), taip pat 2 Žaidimų erdvės, kuriose mokiniai gali užsiimti loginiais, grafiniais, stalo žaidimais.