Apie progimnaziją

Bendra informacija

Pavadinimas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija 

Duomenys apie progimnaziją skelbiami juridinių asmenų registre

Adresas: Vandžiogalos pl. 51, LT-47416, Kaunas
El. paštas: mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
Tel.: 8-37 488 022, 488 967
Faks.: 8-37 488 967
Mokyklos tipas: progimnazija
Mokomoji kalba: lietuvių
Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190138219
Atsisk. sąskaita: LT254010042500080066 AB DnB bankas

 

 

Mokyklos istorija

Pirmasis dešimtmetis

1978 metų rugsėjo 1-ą dieną Sargėnų gyvenvietėje, esančioje miesto pakraštyje, savitame, gana uždarame nuosavų namų mikrorajone duris atvėrė 1284 vietų Kauno 39-oji vidurinė mokykla. Mokyklai vadovauti buvo pakviestas direktorius Boleslovas Liutkevičius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidmantas Juozas Zaukas, Zuzana Švedienė ir Marija Pankienė.

Pirmaisiais mokslo metais mokykloje mokėsi 834 mokiniai. Juos mokė 39 mokytojai. Mokytojų kolektyvas buvo jaunas: tik 9 mokytojai turėjo daugiau kaip 40 metų.

Pirmaisiais mokslo metais itin buvo rūpinamasi mokyklos aplinkos jaukumu. Paramos sulaukta iš Sargėnų keramikos gamyklos, ,,Spalio“ (dabar – ,,Dobilo“) siuvimo fabriko, 4 – tosios transporto įmonės. Padėjo ir mokinių tėvai. Mokykla ir jos aplinka gražinta tuometinių mokinių ir mokytojų rankomis. Tai buvo sunkus, tačiau nuoširdus darbas.

1979 – 1980 metais padidėjo mokinių skaičius. Pirmosiose klasėse mokėsi po 39, vyresnėse – po 34 – 37 mokinius. Mokykloje kūrėsi popamokinės veiklos būreliai: choras, turizmo, foto, sporto, liaudies šokių.

Ruošiantis sutikti mokyklos dešimtmetį, 1988 metais uždarame mokyklos kiemelyje sužaliavo skveras, įrengtas baseinėlis su fontanu. Skvere pasodinti medeliai pagal S.Nėries pasaką ,,Eglė – žalčių karalienė“. Pirmoji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metų laida skvere sukrovė mokyklos aukurą – vienybės ir kilnių siekių simbolį.

Antrasis dešimtmetis

1992 metais mokyklos direktoriumi paskirtas Pranas Statulevičius, o direktoriaus pavaduotoja – Irena Švėgždienė. Pavaduotojai Vidmantas Juozas Zaukas ir Zuzana Švedienė sėkmingai tęsė savo darbą. Mokykla klestėjo ir didžiavosi būriu medalininkų (labai gerai baigusieji mokyklą buvo apdovanojami aukso ir sidabro medaliais): A.Buškumi, D.Aleknavičiūte, J.Dirvelyte, D.Janulaityte, L.Mickevičiūte, R.Petkevičiūte, R.Čeponyte, R.Endzelyte, V.Kedyte, R.Šarkaite, I.Kutaravičiūte, P.Pečeliūnaite, N.Žukauskaite, R.Nekrošiumi, D.Zaksaite.

1998 metais mokykla minėjo dvidešimtmetį. Įkurtas informacinių technologijų kabinetas, sukurta mokyklos heraldika, prie paradinių mokyklos durų ,,nutūpė“ išminties simbolis – pelėda.

Pradinių klasių korpuse duris atvėrė etnografijos muziejus ,,Lino kelias“ (vadovė Z.Švedienė). Tuo metu mokykloje dirbo 65 mokytojai, iš jų 4 – buvusios mokyklos mokinės: V.Dirdaitė – Visockienė, P.Pečeliūnaitė – Talijūnienė, G.Barauskaitė, A.Adomaitytė – Bereikienė.

Trečiasis dešimtmetis

Nuo 2002 metų spalio mėnesio mokyklai vadovauti pradėjo Virginijus Maldaikis, o direktoriaus pavaduotojomis ugdymui – Palmira Talijūnienė ir Birutė Žeimienė.

Nuo 2008 metų vasario 29 d. mokyklai vadovauja direktorė Palmira Talijūnienė, pavaduotoju ugdymui tebedirba Vidmantas Juozas Zaukas, o vadovų komandą papildė nauji pavaduotojai ugdymui – Regina Ambraziūnienė ir Audrius Noreika bei pavaduotojas ūkio reikalams – Stasys Ambraziūnas. Aktyviai tęsiami mokyklos atnaujinimo darbai, rūpinamasi mokyklos vidaus ir išorės aplinkos estetiškumu, siekiama užtikrinti ugdymo proceso kokybę bei sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui: nuo 2008 metų rugsėjo mėn. pradėtas įgyvendinti diferencijuotas lietuvių kalbos ir matematikos mokymas 9 – 10 klasėse, išplėsta dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 11-12 klasėms, sukurta ir įgyvendinama mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, mokinių mokymosi krūvio optimizavimo sistema (patirtimi dalinamasi su respublikos švietimo įstaigomis), išplėsta neformaliojo ugdymo pasiūla (keramikos, dziudo, choreografijos, žurnalistų, dramos, jaunųjų gitaristų, maironiečių būreliai, sakralinės muzikos ir modernaus folkloro ansambliai). Įgyvendinama mokinių skatinimo sistema (kiekvieną pavasarį vyksta Nominacijų šventė), leidžiamas mokyklos laikraštis.

Ketvirtasis dešimtmetis…

2009 metais mokykla laimėjo dviejų projektų įgyvendinimo finansavimą: bibliotekos (informacinio centro) modernizavimo bei technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetų infrastruktūros atnaujinimo.

Mokyklos bendruomenė 2010 m. vasario mėn. kreipėsi į Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, prašydama pritarti bendruomenės siekiui, kad mokykla būtų pavadinta Lietuvos ir jaunimo globėjo – šv.Kazimiero vardu. Įvertinęs bendruomenės pastangas auklėti jaunimą katalikiška dvasia, atliktus realius darbus, arkivyskupas pritarė, kad mokyklai būtų suteiktas šv.Kazimiero vardas. Kauno miesto savivaldybės taryba 2010 m. gegužės mėn. 27 d. mokyklai suteikė šv.Kazimiero vardą bei patvirtino Kauno šv.Kazimiero vidurinės mokyklos nuostatus.

Mokykloje itin stiprus jos narių (mokinių-tėvų-mokytojų-darbuotojų) bendruomeniškumo jausmas, gilias tradicijas turi vertybinis ir dorinis mokinių ugdymas: nuosekliai ir kryptingai bendradarbiaujama su Kauno šv.Dvasios parapija, mokyklos bendruomenė noriai ir aktyviai dalyvauja labdaringose vietinėse ir šalies akcijose, karitatyvinėse programose ir projektuose, piligriminėse kelionėse, susitikimuose. Atrastas ryšys ir pradėta bendradarbiauti su Lietuvoje įsikūrusio šv.Kazimiero ordino Kauno komtūrija.

2010 m. rugsėjo mėn. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius dekretu mokyklai paskyrė kapelioną – kunigą Lauryną Grikietį, kuris padės rūpintis visos bendruomenės sielovada ir doriniu bei vertybiniu ugdymu.

2012-09-01 mokykloje mokosi 492 mokiniai, suformuota 21 klasė ir priešmokyklinio ugdymo grupė, o mokykloje galima sutikti pedagogų, dirbančių mokykloje nuo pirmų jos įkūrimo dienų: mokytojus Vidą Samoškienę, Ireną Želvienę, Rytą Greičiuvienę, Irenijų Ignotą, Mildą Grigaitienę, Zitą Milašauskienę, Rimutę Aleksandravičienę, bibliotekos vedėją Romaldą Rutkauskienę. Nuo 2012 metų rugsėjo 18 d. pavaduotoja ugdymui pradėjo dirbti Zita Žižiūnienė.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 sausio 26 sprendimu Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ bei Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-242 „Dėl Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos struktūra, keičiant jos tipą iš vidurinės mokyklos į pagrindinę mokyklą.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įgyvendinamos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, sukomplektuota 19 klasių komplektų, mokomi 362 mokiniai. Direktoriaus pavaduotojais ugdymui naujai dirbti pradėjo Filomena Beleškevičienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, ir Olivijus Spitrys, ekonomikos mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. parengtas ir plėtojamas savitas mokymo modelis, kuriant mokyklos savitumą ir išskirtinumą: parengta ir įgyvendinama integruota anglų kalbos ir verslumo ugdymo programa 1 ir 5 klasėse, skaitymo įgūdžių ugdymo programos 3-4, 7-8 klasėse, menų valandos programos, integruotos į neformalųjį mokinių švietimą 1-2, 5-6 klasėse, klasės bendruomenės stiprinimo programa. Parengtos ir išleistos mokinių kompetencijų knygelės, leisiančios stebėti ir analizuoti individualią mokinio pažangą ir pasiekimus, kultūrinis mokinio pasas, įgyvendinamas mokinių individualios pažangos matavimo projektas „Aš augu“ 1-2, 5-6 klasėse. Kuriamos naujos edukacinės erdvės: įkurtos Žalioji TYLIOJI (skaitymui, rašymui, rankdarbiams) ir  Žalioji TRIUKŠMINGOJI (pokalbiams, muzikos klausymui) erdvės,  sporto – sveikatingumo erdvė (stalo tenisas, treniruokliai, badmintonas), taip pat 2 Žaidimų erdvės, kuriose mokiniai gali užsiimti loginiais, grafiniais, stalo žaidimais.

2014 m. sausio 7 dieną Kauno miesto savivaldybėje mūsų mokykla už mokyklos aplinkos puošimą projekte „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ buvo apdovanota Laureato diplomu. Mokykloje įkurtas Šimtukininkų klubas, kurio nariams įteikiami Šimtukininkų klubo pažymėjimai ir ženkleliai. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno „Santaros“ (VU partnere) gimnazija. Įkurtos edukacinės erdvės: Modernus informacinis centras, dziudo ir aerobikos salytės, „Lino kelio ekspozicija“, šv. Kazimiero koplytėlė.
Toliau įgyvendinamas mokinių individualios pažangos matavimo projektas „Aš augu“, parengtos ir išleistos „Aš augu“ knygelės 1-8 klasėms, įgyvendinama klasės bendruomenės stiprinimo programa (mokiniai dalyvauja socialinėje veikloje, patyčių prevencijos, tolerancijos ugdymo užsiėmimuose, ugdymui karjerai valandoje, Direktorės valandoje). Įkurtas mokytis padedantis konsultacinis centras, kuriame mokinius konsultuoja pradinių klasių ir dalykų mokytojai.
Mokykla daug dėmesio skiria saugiai aplinkai – visa mokyklos išorės ir vidaus teritorijos stebimos vaizdo kameromis. Portalas www.kurgyvenu.lt mūsų mokyklą paskelbė saugiausia mokykla ir įteikė sertifikatą „Mūsų mokykla — saugiausia“.

2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. liepos 31 d. įgyvendinamas Comenius daugiašalis mokyklų partnerystės projektas „Traditions Under the European Sky“. Projektas  finansuojamas  iš  Mokymosi  visą  gyvenimą  programos,  kurią  Lietuvos Respublikoje  administruoja  Švietimo  mainų  paramos  fondas.  Projekte  dalyvauja  šešių  šalių – Lietuvos, Airijos, Portugalijos, Rumunijos, Čekijos, Turkijos mokyklos. 2013 m. lapkričio 17-23 d. į  pirmąjį  tarpvalstybinį  mobilumą  Rumunijoje  vyko  7  mokyklos  atstovai  (4 pedagogai  ir  3 mokiniai); 2014  m.  kovo  30 – balandžio 5 d. į antrąjį tarpvalstybinį mobilumą Turkijoje vyko 8 mokyklos  atstovai (5 pedagogai ir 3 mokiniai); 2014 m. birželio 9-15 d. į trečiąjį tarpvalstybinį mobilumą Portugalijoje vyko 10 mokyklos atstovų (6 pedagogai ir 4 mokiniai). Ketvirtasis projekto šalių partnerių susitikimas vyko rugsėjo 28 – spalio 4 d. Lietuvoje, mūsų mokykla priėmė ir veiklas organizavo 38 užsienio delegacijų atstovams.

2014 m. kovo 30 d. mokyklos delegacija vyko į Turkiją, Antakijos miestą, Kuzeytepe Mehtap Mehmet Olgar mokyklą, o birželio 9 d. – į Portugaliją, Pedome miestelyje esančią mokyklą, kur vyko Comenius daugiašalio mokyklų partnerystės projekto „Tradicijos po Europos dangumi šalių-partnerių (Rumunijos, Turkijos, Čekijos, Portugalijos, Airijos, Lietuvos) susitikimas.

2014 m. birželio 11-13 dienomis Kauno šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje svečiavosi Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų ir kitų pedagogų delegacija. Svečiai dalyvavo seminare „Kūrybinio mąstymo lavinimo galimybės, supažindinant su Lietuvos švietimo naujovėmis ir kultūros paveldu“ bei susipažino su Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos bendruomene, ugdymo naujovėmis, kultūriniu gyvenimu.

2014 m. birželio 2-7 dienomis mokiniams organizuota dienos stovykla „Olimpinis kaimelis“. Ši stovykla,   vadovaujantis   olimpiniu  principu  „Sportas — visiems“,  skirta  ne  sportuojantiems mokiniams,  bet  norintiems  pažinti,  patirti,  suprasti  olimpines  vertybes.  Finansavo  ir  globojo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Lietuvos  tautinis  olimpinis komitetas  patvirtino,  kad  mokykla  pasirinkta atstovauti  Lietuvai  II-ųjų vasaros jaunimo olimpinių žaidynių, kurios vyko 2014 m. Nandžinge (Kinijoje), tarptautiniame mokyklų bendradarbiavimo projekte (The School Twinning Programme).

2015 metais, siekiant ugdyti sumanų vaiką, progimnazija sukūrė ir realizavo bendradarbiavimo tinklą su KTU ir VDU, organizavo mokslines – praktines laboratorijas, bendradarbiaudami su KTU matematikos ir gamtos mokslų fakultetų studentais, edukacines programas ir  mokslines  praktines  laboratorijas, bendradarbiaudama   su   Lietuvos   energetikos   institutu,   parengė  integruotos  anglų  kalbos  ir verslumo  ugdymo  programos  įgyvendinimo  metodines  rekomendacijas,  bendradarbiaudami  su Lietuvos  Junior  Achievement,  organizavo  bendrus  sveikatinimo  renginius  su  LSU studentais  ir  dėstytojais,  tenkinant  specialiuosius  mokinių  ugdymosi  poreikius.  Įdiegėme elektroninę įėjimo į mokyklą kontrolę, apimančią mokinius ir visus mokyklos darbuotojus.

2015 m. balandžio 13 dieną į Kauno šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje vykusią kūrybinio konkurso „Karalaičio šv. Kazimiero šviesa“ laureatų apdovanojimo šventę atvyko svečiai iš Lietuvos šv. Kazimiero ordino: tai Didysis Ordino Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, Ordino signataras, garbės konsulas Petras Juodelė, Jaunimo skyriaus koordinatorė, dailininkė Emilija Taločkienė. Mokyklos direktorė Palmira Talijūnienė ir Didysis ordino Magistras Henrikas Armoška-Eismontas sutartimi įsipareigojo kasmet minėti karalaičio Šv. Kazimiero gimimo ir vardo dieną, organizuoti bendrą švietėjišką, kultūrinę, karitatyvinė veiklą, organizuoti konkursus, akcijas, vadovaujantis šūkiu: VIVERE BONUM FACIENDO (Gyventi darant gera).

Vyko Europos Sąjungos daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Tradicijos po Europos dangumi“ šalių–partnerių susitikimas Čekijos Respublikoje, mokyklos mokytojų delegacija svečiavosi Airijoje, Droghedos mieste.

Mokykla tradiciškai Kazimiero vardadienį pažymi ne tik iškilmingais renginiais, bet ir smagia, šmaikščia Kaziuko muge. Simboliška, kad Lietuvoje yra tik dvi mokyklos, turinčios  garbingą Lietuvos ir jaunimo globėjo vardą: Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla (direktorė Palmira Talijūnienė)  ir lenkiška Vilniaus rajono Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla (direktorė Mečislava Petkevič). 2016 m. kovo 4 d. abi įstaigos pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2016 m. balandžio 13 d. mūsų mokykloje svečiavosi Kauno miesto savivaldybės tarptautiniai partneriai švietimo srityje – garbingi svečiai iš Tartu (Estija), Hordalando ir Vestfoldo apskričių (Norvegija), Tamperės (Suomija). Pristatėme savo įstaigos edukacines aplinkas, netradicines veiklas, mokinių pasiekimus. 

Kauno šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje balandžio 21 d. vyko Respublikinė mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija ir paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kurios tikslas – atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo – karalaičio šv. Kazimiero asmenybės vertybių raišką ir aktualumą XXI amžiaus kontekste.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-170 pakeista įstaigos struktūra – iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2016 m. rugpjūčio 30 d. Progimnazijos bendruomenė šiuo laikotarpiu ypač pajautė švietimo rinkos buvimą, todėl suvokė, kad tik besimokanti, pažangos siekianti, inovacijas taikanti organizacija gali būti konkurencinga, todėl bendruomenė siekia užtikrinti europinius standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėti kiekvienam mokiniui pagal galimybes ir poreikius siekti individualios pažangos, formuoti dorą ir aktyvų pilietį, siekiantį tęstinio, visą gyvenimą trunkančio mokymosi.

2016 m. rugsėjo 26 d. mokinius, mokytojus, tėvelius ir svečius pakvietėme į atnaujintą sporto salę. Progimnazija laimėjo šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkurso „Būkime kartu“ finansavimą ir 2016 m. birželio 1 d. – spalio 15 d. organizavo projektą „Šv. Kazimiero vertybių vienijami ir vedini…“, kurio metu aplankė 15 šv, Kazimiero bažnyčių Lietuvoje, rinko, apibendrino ir įprasmino šv. Kazimiero istorinius, religinius, etinius pėdsakus Lietuvoje, parengė vaizdo medžiagą, kūrybinių darbų parodą, meninį albumą bei metodinę-didaktinę priemonę apie šv. Kazimiero asmenybę ir vertybių raišką Lietuvoje ir Lenkijoje. Inicijuotas paraiškos teikimas įgyvendinant Programos Erasmus+ pirmąjį pagrindinį veiksmą (KA1) – Asmenų mokymosi mobilumą pagal projektą „Organizuok. Pasitelk. Augink“ – laimėta 15 558 eurų dotacija. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas – per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vietoje planuotų 9 mobilumų mokymosi tikslais įgyvendinta 10. 2016 m. lapkričio 7-11 dienomis mokyklos mokytojai Graikijoje Pirėjaus mieste dalyvavo projekto „Organizuok. Augink. Plėtok“,  finansuoto pagal Erasmus Plus programą (KA 1) kvalifikacijos tobulinimo seminare „Inovatyvūs mokymo metodai“ (Inovative teaching methods).

Siekiant sudaryti galimybes mokiniams ugdytis kompetencijas, patiriant tyrinėjimo ir atradimų džiaugsmą tarp Kauno Technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto ir Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 2016 m. gruodžio 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Tėvelių iniciatyva organizuotas (tradicija tapęs) Kūčiukų kepimo vakaras mokyklos valgykloje. Tradicinės labdaros akcijos „Sušildykime savo širdies šiluma vienišą žmogų“ metu kūčiukai dovanojami Sargėnų-Vytėnų bendruomenės vienišiems seniems žmonėms. Tėvelių grupės iniciatyva organizuojamos Tėvelių kūrybinės dirbtuvės, kur gaminamos dovanėlės vaikams, mokyklos puošimo elementai.

2017 m. sausio 11d. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje progimnazija buvo apdovanota autorine skulptūra „Angelas“ ir mokyklų aplinkos puošimo konkurso ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ laureato diplomu. Progimnazija inicijavo ir organizavo Kauno m. mokinių stovyklą „Olimpinis kaimelis“ ir šalies mokinių stovyklą „Mažasis Olimpinis kaimelis“. 2017 m. vasaros pabaigoje pradėtas rekonstruoti mokyklos stadionas! Planuojama įrengti futbolo aikštę, universalią sporto aikštę, pritaikytą žaisti krepšinį, tinklinį, lauko tenisą, mažąjį futbolą ir badmintoną, modernius bėgimo takus, šuolių į tolį įsibėgėjimo taką ir šuoliaduobę, treniruoklius, pritaikytus lauko sąlygoms, o taip pas atnaujinti esamą krepšinio aikštelę. Stadionas bus aptvertas, įrengtas apšvietimas. Nuo 2017-2018 mokslo metų progimnazijos mokiniai pasipuošė naujo dizaino mokyklinėmis uniformomis. 2017 m. rugsėjo 11-15 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vykdomas projektas „Mokomės kitaip“ 1-8 klasėse. Projektas orientuotas į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, integruojant dalykines kompetencijas, ir yra Progimnazijos bendruomenės įgyvendinamo savito mokinių asmenybės ūgties projekto „Aš augu“ dalis. Progimnazijoje įkurta Robotikos klasė, Planšetinių kompiuterių klasė. Laimėtas finansavimas šalies  mokyklų  projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kuris suteikė galimybę mokiniams dalyvauti šešiose  kultūrinės-meninės krypties, technologijų ir kūrybinių industrijų krypties bei gamtinės ir ekologinės krypties edukacinėse programose.

2017 m. spalio 2 d. – 2019 m. spalio 1 d. įgyvendinamas tarptautinis projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) (angl. „Effective International Partnership: Success for Every Student“) pagal „Erasmus+“ programą, 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės. Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu“ (Turkija).

Tarptautinės mokytojų dienos proga iškilmingais apdovanojimais Kauno rotušėje tradiciškai pagerbti geriausi šios profesijos atstovai. Meras įteikė padėkas ir dviem mūsų progimnazijos mokytojos – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Vilma Plutienė ir istorijos mokytoja Daiva Jakučionienė. Pedagogės įvertintos už ilgametį kūrybišką darbą, puoselėjamą ryšį su auklėtiniais, aktyvią veiklą mokyklos bendruomenėje, jaukios mokymosi aplinkos kūrimą, diegiamas naujoves bei aukštus mokinių rezultatus ir laimėjimus.

2018 m. progimnazija įtvirtino savo savitumą miesto ir šalies ugdymo įstaigų kontekste. KŪRYBIŠKAI augindami SVEIKĄ, SAUGŲ IR SUMANŲ VAIKĄ, savo veiklą kryptingai orientuojame į mokinių STEAM gebėjimų bei  ankstyvąjį kalbinį ugdymą.

Įkurtos kritinį mąstymą ir kūrybiškumą skatinančios ugdymo(si) erdvės: modernus informacinis centras, Šv. Kazimiero koplytėlė, Relaksacijos erdvė, suolelių parkas, vaikų lauko žaidimų aikštelė, gimnastikos įrenginys, Mažojo princo dirbtuvės, „lauko klasė“ (žemės darbų, botaninė, rekreacinė, meninio ugdymo ir kt.); įvairiapusiškos virtualios mokymosi aplinkos: Išmanioji STEAM klasė, visuose mokomųjų dalykų kabinetuose įrengti kompiuteriniai vaizdo projektoriai.

Tęsiamas bendradarbiavimas su KTU, VDU, LSU, VU Kauno fakultetu, Kauno kolegijos A. Vienožinskio menų fakultetu, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centru, Lietuvos Energetikos institutu, miesto ir šalies muziejais. Įgyvendinama progimnazijos bendruomenės sukurta programa „Klasė be sienų“, įgyvendinamas Visos dienos mokyklos modelis, suteikiant mokiniams galimybę dalyvauti kalbų studijos (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), STE(A)M laboratorijos, matematikų klubo veiklose, taip pat įvairiapusiškose neformaliojo švietimo būrelių veiklose, įkurta ir tinkamai naudojama „Mažojo princo“ studija (nuo mokytis padedančio konsultacinio centro – iki lyderystės ir verslumo gebėjimų ugdymo).

Mūsų progimnazija – mažas miestelis, turintis Šv. Kazimiero aikštę, Garbės alėją, Amatų skersgatvį, Kultūros aikštę, Aktualijų alėją, Minties skersgatvį ir kt..

Mokslo ir žinių dieną Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokinius, mokytojus bei tėvelius pasitiko jubiliejinis – keturiasdešimtasis skambutis, kuriame laimės ir sėkmės receptais, prasmingomis eilėmis dalinosi renginio vedantieji – buvę mūsų mokyklos mokiniai – Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja, VšĮ „Gerumo rankos” komandos narė Gabrielė Markūnaitė ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro projektų vadybininkas, aktorius Arnoldas Augustaitis.

Mūsų progimnazijos mokinių kūryba buvo pristatyta Lietuvos Respublikos Seime. Parodoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“ eksponuojami darbai, kuriais jau 15 metų Kauno mokiniai pasitikdavo Šv. Kazimiero dieną. Tai kolektyviniai mokinių ir mokytojų darbai, sukurti tapybos, grafikos, koliažo, karpinių technikomis ir atspindintys Šv. Kazimiero vertybių ir idėjų sklaidą mūsų gyvenime.

2018 m. spalio 27 – lapkričio 4 d., įgyvendinant Programos Erasmus+ pirmąjį pagrindinį veiksmą (KA1) – Asmenų mokymosi mobilumą pagal projektą „Kuriame inkliuzinę mokyklą – augame ir auginame!“ dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Virtualios mokymosi aplinkos ir tinklalapių kūrimas bei jų panaudojimo ugdymo(-si) procese galimybės“, kurie vyko Tenerifėje, Ispanijos Karalystėje.

Kovo 14 d. šv. Kazimiero progimnazijoje lankėsi tarptautinio projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ pagal „Erasmus+“ programą dalyviai, t.y. svečiai iš Norvegijos, Turkijos, Latvijos ugdymo įstaigų, kurios yra projekto partnerės kartu Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Kauno Panemunės pradine mokykla, Kauno lopšeliu – darželiu „Giliukas“. Projekto dalyviams ir svečiams buvo pristatomos mūsų progimnazijos kūrybiškos formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklos netradicinėse erdvėse. Svečiai itin pozytyviai vertino progimnazijos bendruomenės pastangas kūrybiškai ugdyti sveiką, saugų ir sumanų vaiką, jo gebėjimą kritiškai mąstyti, pažinti save, puoselėjamas sąlygas plėsti mokinio asmeninę saviraišką. Džiugu, kai bendruomenės inovatyvios veiklos, prasmingi veiklos pokyčiai pastebimi ir vertinami.

Penktasis dešimtmetis…

Penktą veiklos dešimtmetį progimnazija pradėjo su naujais tikslais,  iššūkiais ir laimėjimais. Progimnazijoje toliau plėtojamas savitas mokymo modelis, įgyvendinant STEAM gebėjimų ugdymą (informatika veiksmingai integruojama į pradinį ugdymą, vykdomos STEAM laboratorijos pamokos 1-4 klasėse) ir užsienio kalbų mokymo modelį (vykdomas ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, bendradarbiaujant su Goethe’s institutu, anglų kalbos mokymas nuo 1 klasės, ankstyvasis užsienio kalbos mokymas – anglų arba vokiečių nuo 2 klasės), mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui plėtojama ugdymo proceso dalyvių sąveika ugdymo(si) procese, realizuojant personalizuotą, išmanųjį ir interaktyvų mokymą(si) virtualiose aplinkose. Mokydamiesi ir tobulėdami siekiame auginti sveiką, saugų ir sumanų vaiką!

2019 m. vasario 2 – 10 d., įgyvendinant Programos Erasmus+ pirmąjį pagrindinį veiksmą (KA1) – Asmenų mokymosi mobilumą pagal projektą „Kuriame inkliuzinę mokyklą – augame ir auginame!“ dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Inkliuzinio mokymo principai ir metodai“, kurie vyko Bragoje, Portugalijoje.

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ugdymo plėtotės centras išleido leidinį „Kaip mokyti įdomiau?“ – mokyklų pavyzdžiai, kuriame pateikta Kauno šv. Kazimiero progimnazijos vykdomo projekto „Mokomės kitaip“ geroji patirtis, kaip ugdymo procesą organizuoti ne pamokos forma.  Kauno šv. Kazimiero progimnazijos vadovų komanda – direktorė Palmira, pavaduotojai ugdymui Filomena ir Olivijus – pristatė bendruomenės gerąsias ugdymo praktikas Lietuvos savivaldybių švietimo konferencijos „Socialinis teisingumas švietime – bendros pastangos dėl kiekvieno vaiko sėkmės!“ idėjų mugėje „Ugdymas vaikui“.
Didžiuojamės, kad buvo patikėta atstovauti Kauno miestui! Prasminga nuoširdžiai bendrauti ir dalykiškai bendradarbiauti!

Naująjį rugsėjį pasitikome net su 407 mokiniais. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje steigiamas Kauno Sakralinės muzikos mokyklos filialas. Būsimi progimnazijos pirmokai ir antrokai galės mokytis chorinio ir solinio dainavimo, groti akordeonu, arfa, fortepijonu, kanklėmis, fleita ar vargonais. Šventės metu buvo pasirašyta sutartis tarp  Kauno Sakralinės muzikos mokyklos ir Kauno šv. Kazimiero progimnazijos. Sutartį pasirašė Sakralinės muzikos mokyklos direktorius bažnytinės muzikos magistras, teologijos mokslų daktaras kun. Vilius Sikorskas ir Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorė, Švietimo vadybos magistrė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja, švietimo konsultantė Palmira Talijūnienė. Pasirašyta dar viena bendradarbiavimo sutartis. Gegužės 31 d. Kauno šv. Kazimiero progimnaziją aplankė svečiai iš Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos. Ta proga direktorė Palmira Talijūnienė pasirašė abiejų progimnazijų bendradarbiavimo sutartį. Nuo šiol progimnazijos tampa partnerėmis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų“ konkurse viena iniciatyviausia šalies vadove 2019 metų mokyklų vadovų kategorijoje pripažinta mūsų progimnazijos direktorė Palmira Talijūnienė.

„Reitingai“, kaip ir kasmet, surikiavo stipriausiai mokinius parengiančias mokyklas. Tarp pradinių klasių aukščiausiais pasiekimais ugdant gabius mokinius išsiskiria ir Kauno Šv. Kazimiero progimnazija. Tai ypač džiugios žinios ir prasminga dovana visai bendruomenei! Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Esame išskirtiniai ir tarp visų šalies įstaigų – „Kauno šv. Kazimiero progimnazija išsiskiria tiek aukšta pridėtine verte, tiek gerais akademiniais pasiekimais, tiek aukštu priklausymo mokyklai jausmo rodikliu. Mūsų progimnazija – aštunta šalyje! Esame viena iš 20 pažangiausių Lietuvos progimnazijų (iš 155 Lietuvoje esančių) – išsiskiriame pozityviausiu, stipriausiu klimatu, priklausymo mokyklai jausmu bei aukštu sukuriamos pridėtinės vertės rodikliu ketvirtoje ir šeštoje klasėje. Pagal mokinių akademinius pasiekimus progimnazijos 6 klasės mokinių 2019 m. akademiniai pasiekimai tarp visų šalies pradinių mokyklų ir progimnazijų – 3 vietoje, 4 klasės mokinių – 26 vietoje. Progimnazija yra tarp išgrynintų 30 šalies mokyklų, kuriose mokiniai patiria mažiausiai patyčių, jungtinis geros patyčių situacijos rodiklis šeštose ir aštuntose klasėse yra geriausias, o pasitaikančios patyčių situacijos profesionaliai suvaldomos, taip pat išsiskiria jungtiniais geros savijautos mokykloje ir mokyklos kultūros rodikliais.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų įstaigos debiutas buvo sėkmingas Geriausios mokyklos edukacinių erdvių Lietuvoje 2020 metais konkurse – Kauno miesto Savivaldybės komisija mūsų progimnaziją išrinko geriausiai kuriančia ir ugdymo(si) procese edukacines erdves naudojančia mokykla Kauno mieste ir mūsų įstaigos kandidatūrą pateikė vertinti Nacionalinei komisijai, kuri išrinko mūsų progimnaziją  viena iš Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso respublikoje nugalėtojų! Mūsų progimnazijos mokytoja Kristina kartu su kitais Respublikinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojų atstovais iš 30 ugdymo įstaigų dalyvavo edukacinėje išvykoje po Latviją ir Estiją.

Džiaugiamės, kad vėl paaugome. 2020 m. rugsėjį pasitikome su 436 mokiniais. Be to nuo rugsėjo 1 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazija – tarp keturių Kauno miesto ugdymo įstaigų, įgijusių teisę  organizuoti VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE.

Sėkmingai dalyvaujame ir tarptautiniuose projektuose. Progimnazija dalyvavo tarptautiniame „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų partnerysčių (KA229) – projektų konkurse ir gavo dotaciją vykdyti projekte „Our Homes Have Much In Common“ (liet. „Mūsų namai turi daug bendra“) numatytas veiklas 2020-2022 metais. 2020 m. gruodžio 23 d. progimnazija buvo pripažinta OLWEUS mokykla.

2021 m. paskelbus Lietuvos mokyklų reitingus („Reitingai“, 2021 m. gegužė – gruodis Nr. 1 (15)) Kauno šv. Kazimiero progimnazija pagal pradinių mokyklų ir progimnazijų reitingus, sudarytus remiantis trejų metų mokinių pasiekimų rezultatais, – 4 klasė – 18 vieta (iš 171 įstaigos), 8 klasė – 6 vieta (iš 102 įstaigų).

Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius organizavo respublikos pedagogams dviejų dienų seminarą „Etnologija ir mitologijos atspindžiai ugdymo įstaigų Edukacinėse erdvėse“. Seminaras vyko Kaune, o viena pagrindinių programos kūrėjų ir iniciatorių buvo ir mūsų progimnazija. Turėjome puikią galimybę pasidalinti savo gerąja patirtimi apie patirtinį ugdymąsi netradicinėse erdvėse, pristatyti progimnazijos Lauko klasės edukacines erdves.

Mokytojų dienos proga Kauno Rotušėje buvo pagerbti iškiliausi Metų mokytojai. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų progimnazijos mokytoja KRISTINA ALIŠAUSKIENĖ – tarp 12 Kauno miesto METŲ MOKYTOJO nominantų!

Progimnazijos pedagogų komanda dalyvavo Erasmus+ programos projekto „Our Homes Have Much in Common“ partnerių – Lietuvos, Čekijos Respublikos, Turkijos ir Graikijos mokyklų – pirmame tarptautiniame susitikime Kladno (Čekijos Respublika).

2022 metus progimnazijos pedagogai vėl pasitiko tarptautiniu vizitu.  Progimnazijos delegacija dalyvavo Erasmus + KA201 programos projekto „All on board. Ensuring no child has left behind“ („Visi laive. Nei vienas vaikas nepaliktas“) susitikime.

O kovo mėnesį progimnazijoje apsilankė Erasmus+  tarptautinio daugiašalio projekto „Our Homes Have Much in Common“ nariai iš Turkijos, Graikijos, Čekijos.

Ukrainoje vykusiame  tarptautiniame virtualus meno festivalyje-konkurse, kurį rengė tarptautinė kultūros asociacija ,,ArtVictory“ Kyiv. sėkmingai pasirodė ir mūsų progimnazijos mokiniai, besimokantys dainuoti Kauno sakralinės muzikos mokykloje. Šv. Kazimiero progimnazijos giedorėliai vokalo žanro kategorijoje laimėjo I-ąją vietą.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas mūsų progimnaziją atrinko dalyvauti 2022 m. Europos jaunimo Olimpinio festivalio švietimo programoje bei atstovauti Lietuvai. Mūsų mokiniai drauge su bendraamžiais iš 49 Europos šalių pristatė savo istoriją, kultūrą, tradicijas, sportą Slovakijos mokiniams, kurie kūrė stendą Europos jaunimo Olimpiniame festivalyje Banska Bystrica (Slovakija) bei apjungė visų Europos šalių olimpinės kultūros ir švietimo programos dalyvių prisistatymus.

Kauno šv. Kazimiero progimnazija tapo  Vytauto Didžiojo universiteto  Azijos kalbų studijų centro „Drakonų akademija“ nare. Tai unikali galimybė mūsų mokiniams susipažinti su Azijos šalių kultūromis, kalbomis, papročiais, ugdymo sistemomis.

Kauno šv. Kazimiero progimnazija jau antrą kartą tapo Kauno miesto mokyklų edukacinių erdvių konkurso laimėtoja. Komisija mūsų mokyklą delegavo atstovauti miestui  konkurso nacionaliniame etape. Bendruomenė sukūrė ir konkurso komisijai pristatė  edukacinę lauko erdvę „Gamtos kelias į žmogų“, kurioje mokiniai ugdosi patirtinio mokymosi, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžius,  STEAM gebėjimų, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo kompetencijas. Parengta ir susisteminta dinaminė edukacinė medžiaga įvairių dalykų pamokoms (QR kodų sistema),  edukacinių aplinkų interaktyvus katalogas. Įkurtas „Žaliasis išmanusis parkas“ – natūralių gamtinių medžiagų kliūčių trasa, leidžianti testuotis ir tobulinti sportuojančių fizinius įgūdžius bei aktualizuojanti sportavimo gamtoje naudą. Žaliojo išmaniojo parko misija – skatinti ne tik progimnazijos mokinių, bet ir mikrorajono bendruomenės fizinį aktyvumą naujoviškomis fizinio aktyvumo formomis, kurti socialinį ir aplinkosauginį tvarumą. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tapome Kauno miesto mokyklų kalėdinės puošybos konkurso „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!” 2022 LAUREATAIS!

2023 metais progimnazija buvo pakviesta dalyvauti dar viename tarptautiniame projekte „Basket ChangeMaker: play, include, and educate” (BaskEUball) (Projekto numeris: 621461-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Kauno šv. Kazimiero progimnazija, kartu su Krepšinio Akademija „Snaiperis”, Lietuvos sporto universitetu susitiko su projekto partneriais iš Graikijos Respublikos bei Ispanijos Karalystės šalių: UdG- Universitat de Girona, Action Synergy SA, Escola La Farga, Club Bàsquet Salt, 2nd Primary School Nea Peramos – Attikis, Enosi Neas Paramou – Megaron. Suplanuotos projekto veiklos: pamokos, treniruotės bei pasiruošimas tarptautiniams turnyrams trijose Europos šalyse – Lietuvoje, Graikijoje bei Ispanijoje.

Mūsų mokiniai su choru „Pueri II“ dalyvavo XII tarptautiniame jaunųjų dainininkų konkurse „Sapnai pildosi“ Daugpilyje ir tapo I vietos laureatais.

Gerąja patirtimi mūsų progimnazijoje dalinosi Erasmus+ KA201 mokyklų partnerystės projekto „All on board“ svečiai – mobilumo vizito dalyviai iš Norvegijos, Rumunijos, Kroatijos, Graikijos ir Ispanijos Karalystės mokyklų.

Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje viešėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas – nuo pirmokėlių iki senjorų įkvėpęs ir pakylėjęs galimybe betarpiškai pabendrauti, paklausti, diskutuoti.

Pasaulio robotikos olimpiados „WRO Junior 2023“ nacionalinio finalo etape nugalėtojais tapo mūsų progimnazijos 6 klasių mokinių komanda „LegoRob inžinieriai“, kurie turėjo galimybę dalyvauti Vengrijoje Eduto universitete vykusioje vaikų robotikos stovykloje (Edu Robot Camp).

Dalinomės geraja darbo patirtimi edukacinių erdvių kūrimo ir pritaikymo ugdymo procese kiekvienam mokiniui pagal poreikius, tinklaveikos kūrimo siekiant prasmingo mokinių kompetencijų ugdymo, formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo integracijos klausimais su progimnazijoje apsilankiusia delegacija iš Lenkijos, t. y. 15 specialistų, mokytojų ir mokyklų direktorių iš Gižycko ir Vegoževo apskričių, kurie į Lietuva atvyko įgyvendinant Erasmus+ projektą „Mokytojų kompetencijos ir bendradarbiavimas – raktas į mokinių sėkmę“.

Progimnazijos mokinių skaičius ir toliau auga. 2023-2024 m. m. pradėjome su 569 mokiniais!

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2024-03-20