Pranešėjų apsauga

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, kad progimnazijoje būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kur  asmuo, kurį su progimnazija  sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie progimnazijoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius profesinės etikos  pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su progimnazija.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

  • asmeniškai progimnazijos direktoriaus paskirtam asmeniui;
  • el. paštu: praneseju.apsauga@svkazimieras.lt

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą  (priedas Nr. 1).

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Direktoriaus paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Progimnazijos vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas. 

Teisės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Atnaujinta 2024-03-20