Tvarkos, aprašai

Darbo tvarkos taisyklės

Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas_2021_rugsėjis

Finansų kontrolės taisyklės 2020

Vidaus kontrolės politika

Ugdymo turinio planavimo tvarka

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo bei švietimo modelio aprašas

Švietimo pagalbos teikimo mokiniui modelio aprašas

Mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarka

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, literatūra ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Judriųjų-aktyviųjų pertraukų organizavimo tvarka

Individualaus plano sudarymo tvarka

Neformaliojo švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo(-si) pasiekimų gerinimo sistema

Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelis

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos modelis

Mokinių skatinimo pamokoje modelis

Vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos plėtojimo programa

Pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas

Šimtukininkų klubo nuostatai

Atnaujinta 2023-01-12