Tvarkos, aprašai

 

Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo planas 

Darbo tvarkos taisyklės

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo, savarankiško, mokymo(-si) namuose ir mokymosi šeimoje dienynų sudarymo elektroninio dienyno pagrindu nuostatai

Nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Vidaus kontrolės politika

Ugdymo turinio planavimo tvarka

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo bei švietimo modelio aprašas

Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas

Mokinių socialines-pilietines veiklos organizavimo  tvarkos aprasas

Progimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo vadovėliais ir literatūra ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo  tvarka_2023

Judriųjų-aktyviųjų pertraukų organizavimo tvarka

Individualaus plano sudarymo tvarka

Neformaliojo švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo(-si) pasiekimų gerinimo sistema

Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelis

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos modelis

Mokinių skatinimo pamokoje modelis

Vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos plėtojimo programa

Pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas

Šimtukininkų klubo nuostatai

Atnaujinta 2024-04-08