NMPP ir kita

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdfdoc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Elektroninis NMPP

2020 m. pavasarį (t.y. 2019-2020 m.m.) elektroninis e-NMPP 4 ir 8 klasėse nebuvo vykdomas dėl Covid 19 epidemijos

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

2019

2 klasės

4 klasės

6 klasės

2018-2019 m.m. 8 klasėse vyko bandomasis e-NMPP

2018

Ataskaita_(2_klasė)

Ataskaita_(4_klasė)

Ataskaita_(6_klasė)

Ataskaita_(8_klasė)

2017

Ataskaita_(2_klasė)

Ataskaita_(4_klasė)

Ataskaita_(6_klasė)

Ataskaita_(8_klasė)

 

 

Atnaujinta 2022-03-07