Specialusis pedagogas

JURGITA BRAZAUSKIENĖ

Specialioji pedagogė metodininkė

Darbo grafikas

Savaitės diena Logopedė Pietų pertrauka Specialioji pedagogė
Darbo laikas Darbo laikas
Pirmadienis 11.30- 14.45 15.55-16.25 14.45-15.55
16.25-18.30
Antradienis 7.30-8.00 10.35- 11.05 8.00- 10.35
11.05- 15.00
Trečiadienis 7.30-8.00 10.35- 11.05 8.00- 10.35
11.05- 15.00
Ketvirtadienis 7.30-8.00 10.35- 11.05 8.00- 10.35
11.05- 15.00
Penktadienis 7.30-8.00 10.35- 11.05 8.00- 10.35
11.05- 15.00

Veikla:

  • Atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • Šviečia progimnazijos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

      Kontaktinis telefonas  8 620 93 062