Specialusis pedagogas

JURGITA BRAZAUSKIENĖ

Specialioji pedagogė metodininkė

Darbo grafikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
ANTRADIENIS 8.00 – 12.00 10.35 – 11.05
TREČIADIENIS 8.00 – 10.45 10.45 – 11.15
KETVIRTADIENIS 8.00 – 10.45 10.45 – 11.15
PENKTADIENIS 8.00 – 10.45 10.45 – 11.15

Veikla:

  • Atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • Šviečia progimnazijos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

      Kontaktinis telefonas  8 620 93 062