Pasiekimai

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdfdoc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Elektroninis NMPP

2020 m. pavasarį (t.y. 2019-2020 m.m.) bus vykdomas elektroninis e-NMPP 4 ir 8 klasėse.

4 klasės mokiniai galės atlikti skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo, 8 klasėje – skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus. Rašymo testo nei 4, nei 8 klasėje nebus.

Elektroninio NMPP vykdymo 4 ir 8 klasėse tvarkaraštis 2019-2020 m. m.

NMPP („popierinis“). Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2020 pavasarį 2 ir 6 klasėse galutinis sprendimas šiuo metu dar nepriimtas.  

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

2019

2 klasės

4 klasės

6 klasės

2018-2019 m.m. 8 klasėse vyko bandomasis e-NMPP

2018

Ataskaita_(2_klasė)

Ataskaita_(4_klasė)

Ataskaita_(6_klasė)

Ataskaita_(8_klasė)

2017

Ataskaita_(2_klasė)

Ataskaita_(4_klasė)

Ataskaita_(6_klasė)

Ataskaita_(8_klasė)

 OLIMPIADOS, KONKURSAI

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI – 2018-2019

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI – 2017-2018 m. m

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI 2016 2017 m.m.

MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI 2015 2016 m.m.