INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2018-2019 M. M.

Priimant į mokyklas 2018–2019 m. m. prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.
Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 d. posėdyje.
Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.
Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. bus galima elektroniniu būdu. Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2018

PROJEKTAS, SKIRTAS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI

Valstybės atkūrimo šimtmečio akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai.

Šiandienos herojus yra ir kiekvienas mūsų progimnazijos bendruomenės narys – aktyvus XXI amžiaus Lietuvos kūrėjas, suvokiantis, kad nuo jo kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsimi Lietuvos valstybės ir tautos istorijos įvykiai. Visos Šimtmečio veiklos susilieja į trispalvės gamą, tris veiklos kryptis, atspindinčias esminę Šimtmečio raidos nuostatą, kad Šimtmetis – tai ne konkreti data, o gyvybingi praeities, dabarties ir ateities ryšiai, reikalingi sėkmės istorijai kurti.

Progimnazijos mokytojai inicijavo kūrybinį projektą „Šimtmečio keliu“, kuris prasidėjo 2017 m. lapkritį ir tęsėsi iki 2018 m. vasario 16 d.. Kiekvieną dieną simboliniame Lietuvos respublikos kontūre trispalvės spalvomis buvo fiksuojami reikšmingiausi pastarojo šimtmečio Lietuvos įvykiai.

Mokytoja Audronė Bartninkienė su mokiniais sukūrė 100 idėjų mokyklai, klasei, šeimai. Pradinių klasių mokytojos su mokiniais Šimtmečio medį padabino 100 palinkėjimų Lietuvai.  Mokytoja Drąsutė Zaukienė papuošė progimnaziją įspūdingomis Šimtmečio gėlėmis.

Vasario 15 d. rytą progimnazijos bendruomenė rinkosi į aktų salę paminėti šią džiugią šventę.

„Kalba yra mūsų kasdiena, mintys, tradicijos. Žodžiai yra viskas, kas lieka juos ištarus. Ji mus sujungia, išlaisvina, įprasmina. Kalba esame mes – Lietuva“, – gražiausius žodžius, skambiausias dainas ir jautriausias melodijas ir mes skyrėme Lietuvai – mūsų Tėvynei!

Filomena Beleškevičienė,

direktorės pavaduotoja ugdymui

PROJEKTAS „BRANGI MANO LIETUVA“

Vasario 12-14 d. progimnazijoje vyko projektas „Brangi mano Lietuva“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, kuriame dalyvavo įvairių gebėjimų mokiniai. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai su mokytoja Asta ir mama Edita surengė kūrybinių darbų parodą „Dovana Lietuvai“, o koplytėlėje su logopede – specialiąja pedagoge Rūta edukacinėje kūrybinėje veikloje „100 – atkurtai Lietuvai“ giedojo „Tautišką giesmę“, skaitė lietuvių poetų eiles. Mokytoja Džiurlanda su mokiniais pakvietė visus į pramogą – koncertą „Ačiū, Lietuva!“, kurioje skambėjo melodingos dainos apie Lietuvą. Aktų salėje vyko debatai apie svarbiausias šio šimtmečio aktualijas „Lietuva – man šventa“  6 klasių mokiniams, kuriuos organizavo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Filomena. Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai, naudodami įvairią techniką, piešė kolektyvinį darbą „Kelias į šimtmetį“. Jiems talkino pradinių klasių mokytoja Elena ir bibliotekininkė Romalda. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus surengė viktoriną „Protų mūšis“ vyresniųjų klasių mokiniams. Džiaugiamės, kad drauge linksmai šventėme  Lietuvos atkūrimo 100 jubiliejų! Tegyvuoja mūsų brangi Lietuva!

Projekto iniciatorė Rūta Mirauskienė, logopedė – specialioji pedagogė ekspertė

DEGDAMAS ŽVAKUTĘ ANT SAVANORIO KAPO, DEGI UGNĮ SAVO ŠIRDYJE, PASIRYŽDAMAS DIDIEMS DARBAMS!

Vasario 16-ąją, Valstybės atkūrimo dieną, 11 val. visoje šalyje vyko visuomeninė akcija „Uždek žvakutę ant savanorių kapo“. Žodis – 1918 metų vasario 16-osios aktas – nebūtų galėjęs virsti kūnu – valstybe – jei nebūtų buvę savanorių, kurie tapo Lietuvos kariuomenės pamatu, kurie gynė  Nepriklausomybę paskelbusios šalies siekius ir idealus. Būtent jų atsidavimas ir kova padėjo pagrindus mūsų valstybei.

Todėl minėdami Valstybės atkūrimo 100-metį bei atsiliepdami į Seimo nario Kazio Starkevičiaus kvietimą mes, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos bendruomenė, taip pat dalyvavome šioje prasmingoje akcijoje – Kauno Eigulių kapinėse aplankėme, pagerbėme bei uždegėme žvakutes ant savanorių kapų: Prano Stelmoko, Karo aviacijos II oro eskadrilės leitenanto,  Vytauto Raubos, Karo aviacijos I oro eskadrilės leitenanto, Juozo Šaučiūno, V pėstininkų pulko leitenanto, Prano Eimučio, Kauno m. ir apskrities karo komendantūros eilinio, III laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Jono Andriūnaičio, VII pėstininkų pulko kapitono. Progimnazijos mokinius bei administraciją maloniai sutiko ir palydėjo į savanorių amžinojo poilsio vietas Eigulių kapinių darbuotoja Daiva Lukoševičienė.

Stovint prie šių savanorių kapų, tyloje tarsi plazdeno mintis, kad turi būti vertybės, kurios iškelia virš dabarties problemų ir nuoskaudų. Ir, neginčijamai, viena iš tų vertybių – mūsų Vasario 16-oji. Tiksliau – ne mūsų, o kiekvieno iš mūsų Vasario 16-oji. Praeityje, šiandien ir visais laikais! Nes, anot Cicerono, „Istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis“!

 

Filomena Beleškevičienė,

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

 

RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ BEI TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA „MANO OLIMPAS“

2018 m. kovo 29 dieną 13.00 val. Kauno šv. Kazimiero progimnazija Lietuvos Sporto muziejuje (Muziejaus gatvė 7, Kaunas) organizuoja Šalies mokytojų ir 5-12 klasių mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferenciją „Mano Olimpas“ ir mokinių kūrybines-edukacines dirbtuves „Senovės Antikos Olimpijos žaidynės“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

KONFERENCIJOS MANO OLIMPAS 2018 NUOSTATAI

RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA – KONKURSAS „ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“

2018 m. vasario 1-23 d. Kauno šv. Kazimiero progimnazija organizuoja respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“. Kviečiame visus Lietuvos mokyklų mokinius, kuriems svarbios tikrosios vertybės, pilietinė ir morali asmenybės pozicija, intelekto ir dvasios darna, įvairiomis meno išraiškos priemonėmis realizuoti savo dailės, technologijų, dorinio ugdymo, etnokultūros, istorijos, literatūros kūrybinius sumanymus, mintis, idėjas, įkvėpimą respublikinėje mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“.

Konkurso sv. Kazimieras_nuostatai_2018