MŪSŲ PROGIMNAZIJA – VIENA IŠ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ KONKURSO RESPUBLIKOJE NUGALĖTOJŲ!

Džiugios naujienos – MŪSŲ progimnazija yra viena iš Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso respublikoje nugalėtojų (B kategorijoje, t. y. tarp pirmą kartą dalyvavusių konkurse įstaigų)!
AČIŪ BENDRUOMENEI, kad eidami ieškojimų keliu kartu KURIAME, kurdami AUGAME ir prasmingai, kryptingai AUGINAME…
Mokyklų edukacinių erdvių konkursas yra skirtas geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2020 metais išrinkti. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 

https://www.lmnsc.lt/naujiena/isrinktos-geriausiai-edukacines-erdves-kuriancios-mokyklos/?fbclid=IwAR2vIxBWxy-gZjBhVht4ktqUdv96Koo_58teyPE130edLWL41O9rZV6rZcc

 

Dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

 Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d. 

 Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

  Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

 Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283 arba  progimnazijos socialinei pedagogei N. Vilkevičienei telefonu 8 620 93 085.

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

 

AUKSĖ – PLENERO NUGALĖTOJA!

Mūsų progimnazijos mokinės Auksė Ramonaitė ir Viktorija Joana Matronė dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų tapybos, grafikos ir fotografijos projekte – plenere „SUSTABDYTA AKIMIRKA. ŽVILGSNIS Į PAVASARĮ“, kuriame Auksės Ramonaitės nuotraukos 8 klasių grupėje užėmė pirmą vietą.

Sveikiname ir didžiuojamės Auksės laimėjimu!

NUOTOLINIO MOKYMOSI PATIRTIS: TARPMOKYKLINIS BENDRADARBIAVIMAS

Mes džiaugiamės, jog net karantinas ir nuotolinis mokymasis nesustabdė partnerystės ir draugystės su socialiniais partneriais Panevėžio A. Lipniūno progimnazija. Šiose draugiškose mokyklose tikybos pamokos vyko kitaip. Mūsų progimnazijoje virtualiai lankėsi ir įdomiai pamokas vedė Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos tikybos mokytoja ses. Kristina Mikalauskaitė. Sesė vienuolė pasidalijo žiniomis apie save ir apie visų mūsų motiną Švč. Mergelę Mariją. Mūsų progimnazijos tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė Panevėžio mokiniams organizavo originalias, muzika ir giesmėmis praturtintas, tikybos pamokas.

Neįtikėtina, kaip galima greitu ir patogiu būdu keliauti, bendrauti ir dirbti. Rodos, tik esi Kaune, o staiga atsirandi Panevėžio progimnazijos vaikų apsuptyje! Tikiu, kad šios netradicinės pamokos bus neįkainojama patirtis mokytojoms ir nepamirštami įspūdžiai vaikams. Tai dar vienas sėkmingas žingsnis link glaudesnio ir kokybiškesnio bendradarbiavimo su Panevėžio A. Lipniūno progimnazija.

Dorinio ugdymo mokytoja Kristina Ališauskienė

 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA – KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2020 METŲ KONKURSO NUGALĖTOJA!

Mūsų progimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika, patraukli – vaikai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, fizinės erdvės turėtų nuteikti atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, turėtų sudaryti galimybę patirtiniam mokymuisi!  

Dalindamiesi tuo, kokias edukacines erdves kuriame, puoselėjame, kaip naudojame ugdymo procese, neformaliojo švietimo veiklose, dalyvaujame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotame konkurse, skirtame 2020 metais geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms mokykloms išrinkti.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad debiutas buvo sėkmingas – Kauno miesto Savivaldybės komisija mūsų progimnaziją išrinko geriausiai kuriančia ir ugdymo(si) procese edukacines erdves naudojančia mokykla Kauno mieste ir mūsų įstaigos kandidatūrą pateikė vertinti Nacionalinei komisijai, kuri išrinks „Geriausią mokyklos edukacinę erdvę Lietuvoje 2020 metais“.

Didžiuojamės savo bendruomenės kūrybingumu ir dėkojame už pagalbą, kuriant bei puoselėjant edukacines erdves!

MŪSŲ PROGIMNAZIJA – viena kokybiškiausių Lietuvos mokyklų!

(Žurnalas „Reitingai“, 2020 m. gegužė – gruodis Nr. 1 (13))

Džiaugiamės ir didžiuojamės, nes:

esame išskirtiniai tarp visų šalies įstaigų – „Kauno šv. Kazimiero progimnazija išsiskiria tiek aukšta pridėtine verte, tiek gerais akademiniais pasiekimais, tiek aukštu priklausymo mokyklai jausmo rodikliu“ („Reitingai“, 41 psl.);

– MŪSŲ progimnazija – aštunta šalyje! Esame viena iš 20 pažangiausių Lietuvos progimnazijų (iš 155 Lietuvoje esančių) išsiskiriame pozityviausiu, stipriausiu klimatu, priklausymo mokyklai jausmu bei aukštu sukuriamos pridėtinės vertės rodikliu ketvirtoje ir šeštoje klasėje („Reitingai“, 41 psl.);

– pagal mokinių akademinius pasiekimus MŪSŲ progimnazijos 6 klasės mokinių 2019 m. akademiniai pasiekimai tarp visų šalies pradinių mokyklų ir progimnazijų – 3 vietoje, 4 klasės mokinių – 26 vietoje („Reitingai“, 51, 57 psl.);

– MŪSŲ progimnazija yra tarp išgrynintų 30 šalies mokyklų (remiantis visų tipų šalies mokyklų mokinių atsakymais), kuriose mokiniai patiria mažiausiai patyčių, jungtinis geros patyčių situacijos rodiklis šeštose ir aštuntose klasėse yra geriausias (tiek tarp mokinių, tiek tarp mokinių ir mokytojų), o pasitaikančios patyčių situacijos profesionaliai suvaldomos, taip pat išsiskiria jungtiniais geros savijautos mokykloje ir mokyklos kultūros rodikliais(„Reitingai“, 44 psl.)!

 

 

AČIŪ

Nors dar mokslo metai nesibaigė, bet geriems žodžiams niekada nebūna nei per anksti, nei per vėlai, todėl – Už kantrybę, už gerus ir padrąsinančius žodžius, už tai, kad buvote kartu… AČIŪ taria 6B klasės mokiniai ir klasės vadovė.

NEMOKAMO MAITINIMO VASAROS POILSIO STOVYKLOS

Informuojame, kad nuo birželio 2 dienos prasidės registracija į nemokamo maitinimo vasaros poilsio stovyklas. Birželio mėnesio stovyklose gali dalyvauti vaikai, kurie paskutinį mokslo metų mėnesį turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą ir kurių tėvai nurodė tokį poreikį savo mokykloje. Jiems Kauno miesto savivaldybė organizuos turiningas vasaros stovyklas, kuriose bus užtikrinamas įvairiapusis ugdymas ir sudaromos sąlygos saviraiškai. Vasaros poilsio stovyklose edukacijas vykdys neformaliojo ugdymo centrai: Kauno moksleivių techninės kūrybos centras (A. Mickevičiaus g. 2); Kauno tautinės kultūros centras (A. Jakšto g. 18); Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai ( Parodos g. 26); Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (Ašigalio g. 23). Mokinių maitinimas bus organizuojamas Kauno Aušros gimnazijoje ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.

 Registruotis galima adresu: https://vasara.kaunas.lt.

Su patekusių į stovyklą mokinių tėvais susisieks stovyklos organizatoriai.

Eurika Stankevičienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Tel. 8645 15678 (8 37) 42 37 66 (3768),

El. p. eurika.stankeviciene@kaunas.lt

Kauno miesto savivaldybės administracija

Gruodžio g. 16-115, LT-44251 Kaunas

NUOTOLINIO MOKYMO KŪRYBINIS PROJEKTAS

Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu technologijų mokytoja Ina inicijavo kūrybinį projektą „Kaukė“, kuris atskleidė neįtikėtinus 5-8 klasių mokinių talentus.

Mokytoja filmavo trumpas pamokėles, kuriose rodydavo mokiniams darbo eigą, supažindindavo su darbo ypatumais, o mokiniai turėjo galimybę savarankiškai interpretuoti mokytojos pateiktas pamokėles, ugdydamiesi savo kūrybiškumą, kruopštumą, atsakingumą. Džiaugiamės pavykusiu projektu ir jo puikiais rezultatais.