Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Priėmimo tvarką į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas.

Aprašas

Remiantis  Kauno m. Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio sprendimu T-68, prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos.

Pageidaujančių mokytis nuo 2019-09-01 mokinių sąrašai:

Prisijungti prie sistemos galėsite paspaudus nuorodą  http://www.imokykla.kaunas.lt
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Jei neturite galimybės namuose ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą (ne anksčiau nei paskelbtas priėmimo laikas).

Raštinės darbo laikas:

I–IV  8.00 – 17.00 val.

     V  8.00 – 15.45 val.

Progimnazija vykdo šias programas:

Priešmokyklinio;

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;

ir pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

  Priešmokyklinė grupė 1 klasės 2 klasės 3 klasės 4 klasės 5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės
Klasių komplektų skaičius 1 4 2 2 2 2 2 1 2
Priimamų mokinių skaičius 1 2 0 0 2 2 4 0 5

Priimant mokytis pirmumo teise priimami vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Prašymus priimti mokytis pirmoje pradinio ugdymo programos klasėje priėmimo komisija išnagrinės iki birželio 1 dienos, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus reikės pristatyti. 

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);

mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;

specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Priėmimo komisija:

Pirmininkas–Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Sekretorė–Jurgita Brazauskienė, logopedas-specialusis pedagogas;

Nariai:

Nina Vilkevičienė,  socialinė pedagogė;

Violeta Visockienė,  lietuvių k. mokytoja;

Danguolė Keturakienė, pradinių klasių mokytoja.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas 

Papildoma informacija:

PRIEDAI:

1. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
„DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO“
2018 m. vasario 27 d. Nr. T-68

2. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą.

4. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą .