Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO  PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Prašymai pradėti mokytis 2020-2021 m.m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (http://www.imokykla.kaunas.lt) nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val..

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą galima pateikti per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą. Prisijungimo prie informacinės sistemos ir interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.  Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai. Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymaiJeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. 

Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai progimnazijos raštinėje (101 kabinetas).

Raštinės darbo laikas:

I–IV  8.00 – 17.00 val.

     V  8.00 – 15.45 val.

Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupę ir pirmas klases  išnagrinės iki einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę.

Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Priėmimo tvarką į Kauno šv. Kazimiero progimnaziją reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos:

2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas;

2020-03-24 sprendimu Nr. T-99 patvirtinti Aprašo pakeitimai.

Progimnazija vykdo šias programas:

Priešmokyklinio ugdymo programą;

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;

Pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo, 1 klasių, 5 klasių skaičius ir planuojamų priimti mokinių skaičius:

  Priešmokyklinio ugdymo grupė 1 klasės 5 klasės
Klasių komplektų skaičius 1 3 2
Priimamų mokinių skaičius 20 60 50

 

Laisvų vietų skaičius (2020.07.07)

 

Priešmokyklinio

ugdymo

grupė

1 klasės 2 klasės 3 klasės 4 klasės 5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės
Klasių komplektų skaičius 1 3 4 2 2 2 2 2 1
Priimamų mokinių skaičius 0 10 10 0 0 1 5 4 0

Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);

mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;

specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Priėmimo komisija:

Pirmininkas–Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Sekretorė–Jurgita Brazauskienė, logopedas-specialusis pedagogas;

Nariai:

Nina Vilkevičienė,  socialinė pedagogė;

Violeta Visockienė,  lietuvių k. mokytoja;

Danguolė Keturakienė, pradinių klasių mokytoja.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas 

Papildoma informacija:

PRIEDAI:

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/    

Prašymų formos:  

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Pirma klasė

2-8 klasės