Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO  PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Prašymai priimti mokytis 2024-2025 m.m. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą, tiesiai į mokyklas – nuo kovo 15 d. iki Aprašo 16 punkte nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos. 

Priėmimo tvarką į Kauno šv. Kazimiero progimnaziją reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos:

2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas;

2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-542 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

Progimnazija vykdo šias programas:

  • Priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;
  • Pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Laisvų vietų skaičius 2024/2025 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1-8 klasėse 

  Priešmokyklinio ugdymo grupės 1 klasės 2 klasės 3 klasės 4 klasės 5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės
Klasių komplektų skaičius 2 3 3 4 3 2 3 2 2
Laisvų vietų skaičius 1 1 0 0 0 2 4 6 0

Į progimnaziją priimami asmenys turi pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą (asmens duomenų patikslinimui) ;
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • sveikatos pažymą (elektroninę);
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami:

Progimnazijos raštinėje 102 kabinetas.

Raštinės darbo laikas:

I–IV  8.00 – 17.00 val.
     V  8.00 – 15.45 val.

Priėmimo komisija:

Pirmininkas         Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Sekretorė:             Jurgita Brazauskienė, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė;

Nariai:                  Nina Vilkevičienė, socialinė pedagogė metodininkė;

                             Kristina Ališauskienė, dorinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

                             Aurelija Izokaitienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Komisijos darbo vieta –202 kabinetas.

Komisijos darbo laikas: 

2024 m. kovo 12 d. – 15.00-16.00 val.

2024 m. birželio 04 d. – 15.00-17.00 val.

2024 m. rugpjūčio 30 d. – 9.00-12.00 val.

Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami atsiradus poreikiui, darbo laiką nustato komisijos pirmininkas.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas 

Papildoma informacija:

Priedai:

 

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/    

Prašymų formos:  

Priešmokyklinio ugdymo grupė
Pirma klasė
2-8 klasės

 

 

Atnaujinta 2024-06-07