Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO  PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Prašymai pradėti mokytis Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje priimami progimnazijos raštinėje (101 kabinetas) arba pateikiami elektroniniu paštu. Prašymai priimami tik į laisvas vietas.

Raštinės darbo laikas:

I–IV  8.00 – 17.00 val.

     V  8.00 – 15.45 val.

Priėmimo tvarką į Kauno šv. Kazimiero progimnaziją reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos:

2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas;

2020-03-24 sprendimu Nr. T-99 patvirtinti Aprašo pakeitimai.

Progimnazija vykdo šias programas:

Priešmokyklinio ugdymo programą;

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;

Pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Laisvų vietų skaičius (2020.07.07)

 

Priešmokyklinio

ugdymo

grupė

1 klasės 2 klasės 3 klasės 4 klasės 5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės
Klasių komplektų skaičius 1 3 4 2 2 2 2 2 1
Priimamų mokinių skaičius 0 10 10 0 0 1 5 4 0

Į progimnaziją priimami asmenys turi pateikti:

vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);

mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;

specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Priėmimo komisija:

Pirmininkas–Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Sekretorė–Jurgita Brazauskienė, logopedas-specialusis pedagogas;

Nariai:

Nina Vilkevičienė,  socialinė pedagogė;

Violeta Visockienė,  lietuvių k. mokytoja;

Danguolė Keturakienė, pradinių klasių mokytoja.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas 

Papildoma informacija:

PRIEDAI:

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/    

Prašymų formos:  

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Pirma klasė

2-8 klasės