Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO  PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Prašymai priimti mokytis 2022-2023 m.m. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą, tiesiai į mokyklas – nuo kovo 15 d. iki Aprašo 16 punkte nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos. 

Priėmimo tvarką į Kauno šv. Kazimiero progimnaziją reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos:

2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas;

2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-542 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

Progimnazija vykdo šias programas:

Priešmokyklinio ugdymo programą;
Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;
Pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Laisvų vietų skaičius 2022/2023 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1-8 klasėse 

 

Priešmokyklinio

ugdymo

grupė

1 klasės 2 klasės 3 klasės 4 klasės 5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės
Klasių komplektų skaičius 1 4 3 3 4 2 3 2 2
Priimamų mokinių skaičius 0 0 3 8 2 5 12 2 4
Į progimnaziją priimami asmenys turi pateikti:

vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
sveikatos pažymą (elektroninę);
specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami:

Progimnazijos raštinėje 102 kabinetas.

Raštinės darbo laikas:

I–IV  8.00 – 17.00 val.
     V  8.00 – 15.45 val.

Priėmimo komisija:

Pirmininkas–Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Sekretorė–Jurgita Brazauskienė, logopedas-specialusis pedagogas;
Nariai:
Nina Vilkevičienė,  socialinė pedagogė;
Rūta Jagminaitė,  lietuvių k. mokytoja;
Danguolė Keturakienė, pradinių klasių mokytoja.

Komisijos darbo vieta –202 kabinetas.
Komisijos darbo laikas – kiekvieno mėnesio pirmas antradienis.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas 
Papildoma informacija:

Raštinės darbo laikas:

I–IV  8.00 – 17.00 val.
     V  8.00 – 15.45 val.

Priedai:

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/    

Prašymų formos:  
Priešmokyklinio ugdymo grupė
Pirma klasė
2-8 klasės

 

 

Atnaujinta 2022-08-24