Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Priėmimo tvarką į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas.

Aprašas

Raštinės darbo laikas:

I–IV  8.00 – 17.00 val.

     V  8.00 – 15.45 val.

Progimnazija vykdo šias programas:

Priešmokyklinio;

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;

ir pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

  Priešmokyklinė grupė 1 klasės 2 klasės 3 klasės 4 klasės 5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės
Klasių komplektų skaičius 1 4 2 2 2 2 2 1 2
Priimamų mokinių skaičius 0 5 0 0 0 5 4 0 5

Priimant mokytis pirmumo teise priimami vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);

mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;

specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Priėmimo komisija:

Pirmininkas–Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Sekretorė–Jurgita Brazauskienė, logopedas-specialusis pedagogas;

Nariai:

Nina Vilkevičienė,  socialinė pedagogė;

Violeta Visockienė,  lietuvių k. mokytoja;

Danguolė Keturakienė, pradinių klasių mokytoja.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas 

Papildoma informacija:

PRIEDAI:

1. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
„DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO“
2018 m. vasario 27 d. Nr. T-68

2. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą.

4. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą .