Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJĄ TVARKA

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671

T-671_priėmimo_tvarka_2017

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768

Mokyklu tinklo kurimo taisyklės

Į progimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasės).

Numatomas klasių skaičius 2017-2018 mokslo metams:

Klasė Priešmokyklinio ugdymo grupė 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 1 2 2 2 2 1 2 1 1
Laisvos vietos 2 2 1 1 - - 7 - -

PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TVARKA

Mokiniai į progimnaziją priimami pateikus:

  • prašymą mokytis mokyklos direktoriaus vardu. Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos priimama tik į laisvas vietas. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją (pateikti kartu su prašymu);
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad mokyklos administracija informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų.

Prašymai dėl priėmimo į progimnaziją priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13.00 val., I-V nuo 8.00 iki 17.00 val. 102 kab. (raštinėje).

Papildoma informacija:

  • Raštinė: (8-37) 488022; El. paštas: mokykla@svkazimieras.kaunas.lm.lt
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys: +37062093058; El. paštas: olivijus@gmail.com

 

Priėmimo komisija:

Pirmininkas: Olivijus Spitrys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Sekretorė: Agnė Masiukienė, psichologė;
Nariai: Nina Vilkevičienė, Mokyklos tarybos pirmininkė, socialinė pedagogė;
Violeta Visockienė, Metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių k. mokytoja;
Irena Želvienė, pradinių klasių mokytoja.

Komisijos darbo reglamentas

PRIEDAI:

ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS APTARNAVIMO TERITORIJA

Pateikusių prašymus mokytis Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje 2017-2018 m. m. asmenų sąrašai

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu“ (2016 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T-671), 20.5 p.) mokinių paskirstymas į grupes, klases (srautus) bus įformintas direktoriaus įsakymu ir paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Priešmokyklinėje ugdymo grupėje:

PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ 2017-2018

Pirmoje klasėje:

PIRMOKAI 2017-2018

Penktoje klasėje:

PENKTOKAI NAUJOKAI