Formalusis ugdymas

MOKYKLOJE VYKDOMOS FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779. Organizuojant ugdymą atsižvelgiama į vaikų poreikius, gebėjimus, pasiekimų lygį, specialiųjų ugdymo(si) vaikų poreikių galimybes, tėvų pageidavimus ir lūkesčius, mikrorajono savitumą, bendruomenės kultūrinę aplinką, materialinę bazę. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – brandinti vaiką mokyklai bei sudaryti sąlygas saugiam jo perėjimui nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

PRADINIS UGDYMAS

Pradinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V –1309. Progimnazija parengia ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.

PAGRINDINIS UGDYMAS (1 DALIS)

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V –1309, 2017-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2017 m. birželio 2 d. Nr. V-446).

UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR MOKYMOSI BŪDŲ PASIRINKIMAS
Formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą:

 1. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;
 2. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus;
 3. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius;
 4. sudaro neformaliojo švietimo programas;
 5. pasirenka programų turinio perteikimo būdus;
 6. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių integruotą mokymą;
 7.  sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai.

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METAMS PASIBAIGUS IR KĖLIMO Į AUKŠTESNĘ KLASĘ SISTEMA

Mokyklos mokiniams švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys pažymėjimai:

 1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems adaptuotą pradinio ugdymo programą);
 4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;
 5. į aukštesnę klase mokiniai keliami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą“.

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA:

Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka_2021

Atnaujinta 2024-03-20