Formalusis ugdymas

MOKYKLOJE VYKDOMOS FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS

PRADINIS UGDYMAS
Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 (Žin., 2003, Nr. 18-798). Mokykla parengia ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.

PAGRINDINIS UGDYMAS
Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR MOKYMOSI BŪDŲ PASIRINKIMAS
Formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą:

 1. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;
 2. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus;
 3. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius;
 4. sudaro neformaliojo švietimo programas;
 5. pasirenka programų turinio perteikimo būdus;
 6. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių integruotą mokymą;
 7.  sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai.

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METAMS PASIBAIGUS IR KĖLIMO Į AUKŠTESNĘ KLASĘ SISTEMA

Mokyklos mokiniams švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys pažymėjimai:

 1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems adaptuotą pradinio ugdymo programą);
 4. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems pritaikytą pagrindinio ugdymo programą);
 6. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;
 7. į aukštesnę klase mokiniai keliami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą“.

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA:

Mokiniu pasiekimu ir pazangos vertinimo aprasas 2017 (atnaujinta 2018-01)

 

Mokinių priėmimas į Kauno šv. Kazimiero progimnaziją–>