Vizija, misija, tikslai

Progimnazijos VIZIJA

Visos dienos mokykla kiekvienam – sutelkta, besimokanti, atvira pokyčiams, siekianti aukštos ugdymosi kokybės, tenkinanti skirtingų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų lūkesčius, įgyvendinti STE(A)M ugdymą ir užsienio kalbų mokymo modelį.

Progimnazijos  MISIJA

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos I dalies mokymąsi bendradarbiaujant su mokinių tėvais. Ugdyti atsakingą, savarankišką, nuolat tobulinančią savo gebėjimus, aktyvią, atsakingą, įgijusią esmines kompetencijas, būtinas tolesniam gyvenimui, pasitikinčią savimi, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę.

Progimnazijos VERTYBĖS :

Pagarba, tolerancija, dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui; Nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas; Racionalus laiko panaudojimas. Pasirinktos vertybinės nuostatos, kurios atspindi bendruomenės narių vertybių sistemą, –

Ž M O G U S , M O K S L A S  I R  L A I K A S .

Progimnazijos FILOSOFIJA :

Neužtenka egzistuoti, reikia ieškoti; Neužtenka norėti, reikia siekti; Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias.

Progimnazijos 2019-2021 M. STRATEGINIAI TIKSLAI:

I tikslas – Gerinti mokinių mokymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir individualios mokymosi pažangos augimo.

II tikslas – Užtikrinti saugios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos plėtrą.

III tikslas – Telkti išteklius ugdymosi erdvėms atnaujinti, kurti ir modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties raidai.

Atnaujinta 2021-03-30