Vizija, misija, tikslai

Progimnazijos VIZIJA

Visos dienos mokykla kiekvienam – sutelkta, besimokanti, atvira pokyčiams, siekianti aukštos ugdymosi kokybės, tenkinanti skirtingų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų lūkesčius, įgyvendinti STE(A)M ugdymą ir užsienio kalbų mokymo modelį.

Progimnazijos  MISIJA

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos I dalies mokymąsi bendradarbiaujant su mokinių tėvais. Ugdyti atsakingą, savarankišką, nuolat tobulinančią savo gebėjimus, aktyvią, atsakingą, įgijusią esmines kompetencijas, būtinas tolesniam gyvenimui, pasitikinčią savimi, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę. Kryptingai, tikslingai ir veiksmingai organizuoti progimnazijos veiklą, telkti bendruomenę, sprendžiant aktualias ugdymo(si) problemas.

Progimnazijos VERTYBĖS :

Pagarba, tolerancija, dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui; Nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas; Kiekvieno tobulėjimas pagal asmeninius gebėjimus. Pasirinktos vertybinės nuostatos, kurios atspindi bendruomenės narių vertybių sistemą, –

Ž M O G U S , M O K S L A S  I R  POZITYVUS PROFESIONALIZMAS .

Progimnazijos FILOSOFIJA :

Neužtenka egzistuoti, reikia ieškoti; Neužtenka norėti, reikia siekti; Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias.

Progimnazijos 2022-2024 M. STRATEGINIAI TIKSLAI:

I tikslas – Gerinti mokinių pasiekimų kokybę, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos augimo.

II tikslas – Kurti saugią, sveiką aplinką, palankią mokinio asmenybės augimui, užtikrinti gerą mokyklos bendruomenės mikroklimatą.

III tikslas – Taikyti ugdymo turinio inovacijas, sudarančias sąlygas auginti saugų, sveiką ir sumanų vaiką bei sėkmingai formuoti įstaigos įvaizdį.

Atnaujinta 2024-03-20