MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES KONFERENCIJA „UGDYMO GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI“

Spalio 27 dieną progimnazijos metodinės tarybos iniciatyva buvo organizuota mokytojų gerosios patirties konferencija „Ugdymo galimybės ir iššūkiai“, kurios tikslas – kurti motyvuojantį, keliantį iššūkius ugdymo turinį, kūrybiškai auginti sveiką, saugų ir sumanų vaiką. Kolegų pranešimai buvo orientuoti į esminius progimnazijos ugdymo aspektus: kokybišką STEAM programų įgyvendinimą, patyrimine veikla grįstą interaktyvų, integruotą mokymą(si) bei nuotolinio mokymo gerąją patirtį. 

Dorinio ugdymo mokytoja K. Ališauskienė pasidalijo patirtimi tema „Aktyvūs mokymo(si) metodai tikybos ir dailės integruotoje pamokoje“.  Informacinių technologijų mokytoja V. Plutienė ir istorijos mokytoja D. Jakučionienė atskleidė projektinio darbo patirtis dirbant „gyvai“ ir nuotoliniu būdu. Pradinių klasių mokytojos D. Keturakienė, J. Miškinienė ir M. Stakauskienė papasakojo apie kūrybingą ir įtraukų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą  STE(A)M pamokose. Rusų kalbos mokytoja D. Mikalauskienė priminė praėjusių mokslo metų nuotolinio ugdymo iššūkius ir dalinosi savo patirtimi apie nuotolinio ugdymo platformas, inteaktyvias programėles, kurios yra neabejotinai patrauklios ir motyvuojančios mokinius mokytis. Kitokį požiūrį į ugdymą per emocinio intelekto, dėmesio sukaupimo lavinimą ir pozityvius rezultatus pristatė pradinių klasių mokytoja V. V. Šivickienė. Apie mokinių kūrybiškumo, pažinimo kompetencijų ugdymą netradicinėmis formomis papasakojo lietuvių kalbos mokytoja A. Bartninkienė ir dailės bei technologijų mokytoja I. Andrulienė.

 Ši konferencija buvo naudinga ir aktuali visiems progimnazijos pedagogams. Tikimės, kad ji paskatins mokytojus naudotis kolegų pasidalinta patirtimi, tobulinti, įvairinti ir turtinti pamokas, tuo pačiu darant ugdymo procesą džiaugsmingesniu ir patrauklesniu mokiniams.

         „Tik tai, kas kaip paveikslas nuskęsta į sielos gelmes, turi auklėjamosios reikšmės ir yra mokymo priemonė sielos kultūrai“.

                                                                                  Amerikiečių dailininkė  Mary Heilmann